GAYRİMENKUL HUKUKU

Medeni Hukuk kapsamında içerisinde yer alan Gayrimenkul Hukuku, arsa, apartman, ev ve daire gibi taşınmazlar için düzenlenen hukuk kurallarını kapsamaktadır.  Bu açıdan tapu davaları, kira davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, istihkak davaları ve kamulaştırma davaları, bu hukuk dalına ait konular arasında yer almaktadır. Bu hukuk disiplini, eşya hukukunun önemli bir parçasıdır. Davaları genellikle “Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde” görülmektedir ve taşınmazın bulunduğu yerlerdeki mahkemede açılan davalar ile şekillenmektedir. HMK madde 12’de belirtildiği üzere, Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Her hukuk dalında olduğu gibi bu alanda da önemli kanun düzenlemeleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alanda da hak kayıplarına yol açmamak ve hakkın teminini geciktirmemek adına alanında uzman bir avukata başvurmak önem arz etmektedir.

Gayrimenkul Hukuku kapsamında Avukatların hukuki destek verdiği konular:

 • Tapu işlemleri
 • Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kira bedelinin tespit edilmesi
 • Tahliye davaları
 • Kira bedelinin arttırılması ile ilgili davalar
 • Yabancıların mülk edinmesi,
 • Eser sözleşmesi, ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
 • İmar ile ilgili projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
 • Gayrimenkul finansman incelemesi
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Yolsuz tescilin düzeltilmesi
 • İpotek sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Zilyetliğin korunması
 • Müdahalenin men’i
 • Geçit hakkı davaları

Faaliyet Alanlarımız

Bilgi Al